New Life Church Curacao

Archief voor de ‘Van de voorganger’ Categorie

Gezegende Kerstdagen

“Alzo lief heeft God de wereld gehad,dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…”
(Johannes 3:16)

Geliefden,wat een voorrecht zo weer Kerst met elkaar te mogen vieren.

Het jaar is omgevlogen en heeft zijn deel van zorgen en verdriet, blijdschap en vrede gebracht.

Maar nu mogen we ons richten op het feest en met dankbaarheid het grootste liefdesgeschenk aanvaarden.

Het gaat om Jezus. Hij is ons alles, Hij alleen is het antwoord op elke gestelde en ongestelde vraag.

Kerst is een feest van de liefde, het feest van er voor elkaar zijn.

Je wordt er stil van als je bedenkt dat God zoveel van ons, Zijn schepselen, houdt, dat Hij Jezus zond om voor ons te leven en te sterven.

Soms hoor je van vrienden die geweldige offers voor elkaar brengen of een orgaan afstaan, maar hier brengt Jezus het ultieme offer voor Zijn vijanden.

Laat die liefde ons vervullen, laat die liefde elke haat overwinnen.

De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest.

Open je er voor en laat het naar de ander toestromen, speciaal op dit Kerstfeest!

 

Gezegend Kerstfeest,

Kenneth en Ineke

 

Kenneth en Ineke Thijm

 

 

Advertenties

Paaswoord voor de gemeente

Geliefde gemeente,

Het is zo weer Pasen en ik ben blij me tot u te kunnen richten.

Pasen is een geweldig feest. Jezus die de dood overwint!
Hij confronteert de grote vijand en berooft haar van haar kracht.

Wij hebben de afgelopen tijd enkele geliefden moeten begraven en dat doet heel veel pijn.
Maar wat een geweldige hoop en zekerheid hebben wij wat betreft hun bestemming.
We kunnen lachen door onze tranen heen, want Jezus heeft de dood overwonnen en van zijn kracht beroofd.
Hij heeft de sleutels van dood en dodenrijk, wat kan ons nu nog scheiden van Zijn liefde?

Het Paasverhaal is altijd weer zo mooi. In Joh.20:3-9 lezen we over de discipelen en hun ervaring met de opstanding.
Het is het verhaal van 2 mannen die komen naar het graf. Twee mannen die zo van Jezus hadden gehouden.
Maar nu was het duister geworden. Hun Meester was gekruizigd. Hij was dood en alles waarvoor ze geleefd hadden leek voorbij.
Het was allemaal zo mooi, maar nu is het donker…

En dan de boodschap van Maria; Ze hebben de Here weggenomen….ze rennen naar het graf.
Ze komen er, gaan naar binnen en geloven! (vers 8).
Ze komen…”Komt u ook in uw worsteling vandaag bij het graf van Jezus?”
En dan…ze zien!
Wat zien ze?
Ze zien de klederen, keurig opgerold. HIer was geen dief geweest, nee de Heer was opgestaan.
Als een vlinder die uit zijn cocon ontsnapt, zo was de Heer ook door de Vader opgewekt….
En Johannes ziet dat en gelooft!
Ik nodig u uit te komen, te zien en te geloven!
Kom met een open hart, zie met geestelijke ogen en laat geloof in uw hart opwellen!

Gezegend Pasen,

Kenneth en Ineke Thijm

Kenneth en Ineke Thijm

Goede Vrijdag

“Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.”

‭‭Romeinen‬ ‭5:8‬ ‭HTB

KLIK HIER

kruis_van_christus (1)

Van de voorganger

“Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden” (2 Korintiërs 8:9).

Geliefden, het is weer kerst. Wat een voorrecht dit met elkaar te mogen vieren. We gedenken dat Hij, hoewel Hij rijk was, arm is geworden zodat wij rijk konden worden.

Dat is het verhaal van kerst. Onze Heiland was en is God. Hij heeft alles geschapen, werd aanbeden door de engelen, maar liet al Zijn heerlijkheid achter om mens te worden, arm te worden. Maar doordat Hij arm werd kunnen wij nu schatrijk zijn.

De Zoon van God werd mens, opdat de zonen des mensen zonen Gods kunnen worden.

Groter rijkdom bestaat niet. Alzo lief heeft Hij ons gehad, dat Hij gaf, het alllerbeste wat Hij had.

Wat een voorrecht deze Heer te kennen en Zijn komst te mogen vieren.

Laten we met een dankbaar hart de Heiland verwelkomen en hem dienen met ons hele hart.

Laat het kerstgebeuren ons hele bewustzijn doortrekken en laat de Vredevorst in onze harten regeren. Viert het feest, geliefden, met een hart vol blijdschap en dankbaarheid.

Gezegend Kerst,

Kenneth en Ineke

Kenneth en Ineke Thijm

Afbeelding

16 maart: Echtparen-avond

echtparen bijeenkomst

Kerst groet

Geliefden,

Het is weer Kerst en we mogen samen dit heerlijke feest vieren.
Met een dankbaar hart komen we ook dit jaar weer bij Bethlehems stal om de Koning die geboren is te aanbidden.

Wat geweldig dat voor een dankbaar hart dit nooit zijn verrukking verliest.

Elke dag is weer een wonder, elk kerstfeest weer een herinnering aan dat allergrootste Geschenk.

Ja we aanbidden Hem die voor ons op aarde kwam en Zijn leven voor ons gaf.

Open je hart voor Hem en geniet met volle teugen van Zijn liefde,
die we weer vieren mogen deze Kerst.

Gezegend Kerst

Kenneth & Ineke Thijm

Kenneth & Ineke

Van het leiderschapsteam

Door: Gerold Goossen

HET HALVE GLAS

De volgende anekdote over een half gevuld glas is vrij bekend.

Als de pessimist een half gevuld glas ziet zegt hij: “Het glas is half leeg.”

De optimist zegt echter: “Het glas is half vol.”

En de ingenieur zegt: “Het glas is twee keer te groot.”

Wat zou de reactie van een christen kunnen zijn als hij een half gevuld glas (beker) ziet? Hij zou kunnen zeggen “God is een God van overvloed en geeft zoveel dat hij bekers laat overstromen”.

Daarbij kan hij denken aan Psalm 23 (De Here is mijn herder) en in het bijzonder aan Psalm 23:5b waar staat “Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over”. In Psalm 23 vers 1 staat “De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets: Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.”

De psalmist (David) geeft in deze psalm op voortreffelijke wijze weer dat God een goede herder is en dat Hij ervoor zal zorgen dat zijn kinderen overvloed zullen hebben, door hun te doen nederliggen in grazige weiden, hen te voeren aan rustige wateren, hun ziel te verkwikken, hun te vertroosten en hun glazen (bekers) te laten overstromen.

De overvloed waar hier naar wordt verwezen hoeft niet per se materiële overvloed te zijn. Het betekent in ieder geval dat wij in geestelijke zin overvloed zullen ervaren.

In dit verband is het goed er op te wijzen, dat in de periode van het verbond met Mozes, God in materiële zin overvloed (zegeningen) beloofde (Deut. 30:9-10).

Maar in Lucas 12:15 waarschuwt Jezus hen die welvaart gebruiken als een maat voor hun relatie met God. In dit vers staat “Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands  leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.”(De Nieuwe Bijbelvertaling)

Psalm 23 wijst er op dat God royaal is. Er zijn meerdere plaatsen in de Bijbel die dit bevestigen. In Ef. 3:20 staat dat Hij meer kan doen dan wij beseffen of bidden.

Volgens 2 Kor. 12:9 is Zijn genade genoeg voor elk probleem waarmee wij in dit leven worden geconfronteerd.

Hij is het die het gemeste kalf liet slachten en het beste kleed liet halen toen de verloren zoon terugkwam.

Onze God is een God van overvloed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de psalmist in Psalm 36:8-10 zegt (De Nieuwe Bijbelvertaling): “Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen mensen, Zij laven zich aan de overvloed van uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugde, Want bij u is de bron van het leven, Door uw licht zien wij licht.”

Onze God is volmaakt goed en wil en kan ons overvloedig zegenen. Een kenmerk  daarvan zal zijn dat onze beker zelfs zal overstromen. We kunnen daarbij nog optimistischer zijn dan de optimist in bovenstaande anecdote omdat wij steeds weer Zijn liefde, trouw en genade mogen ervaren en omdat onze hoop op Hem gevestigd is. Laten wij Hem prijzen en dankzeggen voor de overvloed die Hij ons geeft.

foto gerold goosen

Van de voorganger

Geliefde Gemeente,
We hebben zo meteen weer het voorrecht het Paasfeest met elkaar te vieren. Wat betekent Pasen eigenlijk?
Jezus leeft en… Hij wil u zegenen!

Dit is wat Pasen betekent.

Pasen, de opstanding van Jezus is de hoeksteen van ons geloof. Alles staat of valt hiermee.
1 Korintiërs 15:14 – “En indien Christus niet is opgewekt, ….. zonder inhoud is ook uw geloof.”
Ja, Jezus stierf en stond op uit de dood. Dat is het fundament van ons geloof.
Romeinen 10:9 zegt heel duidelijk: “….. en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.”

Gelooft u werkelijk in de opstanding? Hebt u zich dat eigen gemaakt? Romeinen 1:4: “…..door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht.”
Zonder opstanding is ons geloof nergens op gebaseerd en zijn we nog in onze zonden.
Gelukkig weten wij dat de opstanding werkelijk heeft plaats gevonden.

Een paar van de bewijzen hiervoor zijn:

  1. Jezus, die niet kan liegen, had op verschillende gelegenheden voorzegd dat Hij zou opstaan ….. Ten derde dage zal Hij opstaan ….. Breek deze tempel af en in 3 dagen …..
  2. Het lege graf en het feit dat het lichaam van Jezus verdwenen was ondanks de bewaking en dat het niet meer gevonden kon worden om te laten zien dat de opstanding een leugen zou zijn.
  3. De totale verandering van de discipelen van angstige mensen tot helden die bereid waren hun leven te geven voor Jezus.
  4. Vele betrouwbare ooggetuigen die nog leven, als Paulus schrijft over de opstanding. 1 Korintiërs 15:4-6
  5. De kracht van Jezus die nu nog wonderen doet en ons heeft veranderd.

Als u deze waarheden gelooft, zult u ook de volgende zegeningen van Pasen ervaren.

  • Je zonde probleem is opgelost en er is vergeving voor elke zonde.
  • Je hoeft nooit meer bang te zijn voor de dood. Jezus leeft en jij zult leven. Romeinen 8:11  en Johannes 11:25.

Een zeer gezegend opstandings feest toegewenst,

Kenneth en Ineke Thijm

kenneth-thijm

Van de voorganger

(excuses dat dit artikel nu pas geplaatst wordt, ik heb de nieuwsbrief van kerst gemist, maar beter laat dan nooit) 😉

Geliefde Gemeente

Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…….Wat een liefde en wat een geschenk!

Wat een voorrecht dat we nogmaals Kerst met elkaar mogen vieren.
Elk jaar weer mogen we stilstaan bij dit grote wonder, de geboorte van onze dierbare Heiland en Redder.

Als je beseft dat je verloren was, ver van God en op weg naar een eeuwige duisternis, dan kun je niet anders dan God danken voor dit geweldige geschenk.

Ja, de komst van Jezus heeft alles veranderd. Waar er duisternis was is het licht geworden, in de wanhoop kwam er weer hoop, de vloek werd veranderd in zegen, de dood in leven, de gebondenheid in vrijheid.
Door Hem mochten we God als Vader leren kennen, en wat een Vader! Een Vader vol van liefde en tederheid, een Vader die er altijd voor ons is.
Die voor ons opkomt, die ons waarde geeft en ons in Zijn liefdevolle armen insluit. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Jezus kwam ook om de werken van de boze te vernietigen, het kostte Hem Zijn leven, maar nu mogen we vrij zijn en vol waar geluk.

Laten we met een dankbaar hart kerst vieren en God aanbidden met ons hele hart.

Gezegend kerst,

Kenneth en Ineke Thijm

kenneth-thijm

Van het leiderschapsteam

DE BIJBEL

Als je een boek leest is het zinvol om na te gaan wie de hoofdfiguren zijn en wat de kern ervan is. Als we dit toepassen op de Bijbel, komen we tot het volgende resultaat.

– De hoofdfiguren in de Bijbel.

De hoofdfiguren in de Bijbel zijn God, Zijn zoon Jezus Christus, de Heilige Geest en de mensen, die door God zijn geschapen. Verder moeten we niet vergeten Satan, de tegenstrever en tegenpool van God, die er steeds op uit is de relatie tussen God en de mens te verstoren.

– De kern van het verhaal van de Bijbel

Het hart van het verhaal van de Bijbel is een liefhebbende, verlossende en vergevende God die door de vleeswording, kruisiging en opstanding van Zijn Zoon, Jezus Christus, het mogelijk maakt dat onze verstoorde relatie en verstoorde gelijkenis met God (Rom. 8:29 en 2 Kor. 3:18) wordt hersteld en die door de gave van de Heilige Geest bewerkstelligt dat we weer gemeenschap met Hem hebben.

Het geniale en unieke van het bijbelse verhaal is dat het een verhaal is over God zelf: een God die Zijn Zoon opoffert uit liefde voor Zijn vijanden; een God die liever Zijn Zoon de kruisdood deed sterven, dan gescheiden te zijn van de mensen die Hij heeft geschapen; een God die zelf aan ons gelijk werd, onze zonden droeg zodat Hij ze kon vergeven en verzoening bracht; een God die niet opgaf, maar die ons wilde achtervolgen – ons allemaal, zelfs de slechtste onder ons – zodat Hij een vreugdevolle relatie met ons kon hebben; een God die in Jezus Christus zich voor eeuwig op zodanige manier heeft geïdentificeerd met Zijn geliefde schepselen dat Hij bekend staat als “De God en Vader van onze Jezus Christus”(1 Petr.1:3).

De Bijbel is God’s verhaal, het verhaal van zijn onpeilbare liefde en genade, vergeving en barmhartigheid en daarom is het ook ons verhaal. Het verhaal vertelt ons dat wij de dood verdienen, maar door genade eeuwig leven krijgen; dat wij de hel verdienen maar dat wij de hemel krijgen; dat wij het verdienen om uitgeroeid en uitgewist te worden, maar dat wij in de plaats daarvan Zijn warme liefde en genegenheid krijgen; dat we verwerping en veroordeling verdienen, maar Zijn kinderen worden, Hem Vader mogen noemen en op Hem mogen lijken. Dit is het verhaal van de Bijbel. God’s verhaal, dat tegelijkertijd ook ons verhaal is. En het wonderbare is dat mensen zelf een aandeel hebben gehad in het schrijven van de Bijbel.

De Bijbel is en blijft actueel, is praktisch en blijft boeiend, hoe vaak je het ook leest. Het blijft boeien omdat het over God, de mens en over hun relatie met God en met  elkaar gaat.

Mijn advies is dan ook: Lees het elke dag!

Door: Gerold Goossen

foto gerold goosen

Van het leiderschapsteam

HOOPVOLLE TOEKOMST

Geliefden in Christus,

“Nog veel heb Ik u te zeggen maar gij kunt het thans niet dragen”

Deze tekst kwam zomaar bij mij op, toen ik mij aan het voorbereiden was op het schrijven van dit artikel. We vinden deze tekst in het evangelie van Johannes hoofdstuk 16 vers 12.

En wanneer de Heilige Geest je bij deze tekst bepaalt, betekent dit ook dat je hier ook gehoor aan moet geven. Wat moet ik hier mee doen vroeg ik mij af.

De hoofdstukken 13 tot en met 17 worden uitgesproken tijdens het laatste avondmaal. Het zijn hoofdstukken waarin Jezus zijn afscheid “viert” met Zijn discipelen, die Hij ook Zijn vrienden noemt.

Hij weet waar Hijzelf doorheen moet gaan in de nacht en de dag die komen gaan, maar Hij maakt zich nu zorgen om Zijn vrienden! Is dat niet geweldig? Wat een vriend is onze Jezus!

In deze hoofdstukken deelt hij Zijn vrienden mee, dat Hij wel weggaat, maar dat Hij een bijzondere vriend bij hen zal laten komen, die altijd bij hen zal blijven en hen zal leren hoe zij de boodschap die Hij hen de afgelopen drie jaar en vooral deze avond heeft gegeven, moeten verstaan en moeten begrijpen.

In hoofdstuk 17 wat wij allemaal kennen als het Hogepriesterlijk Gebed, bidt Hij ook voor Zijn vrienden en in vers 20 bidt Hij ook voor ons!!!!

Vaak hebben wij moeite om de dingen die met en rondom ons plaats vinden te begrijpen. En dan zeggen wij: “Ik kan er met mijn verstand niet bij, dat deze dingen met mij (ons) gebeuren.” En dan is het goed te weten dat Jezus niet ophoudt met wat geschreven staat in Joh 16:12, maar verder gaat in vers 13 met de woorden “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen”.

Paulus zegt in Filippenzen 4:6-7: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

De duivel wil ons steeds maar weer schrik aanjagen door allerlei leugens te vertellen en weet het zodanig in te kleden, dat wij het haast moeten geloven.

En angst is een slechte raadgever. Daarom heeft Jezus ons ook de Trooster, de Heilige Geest gegeven die ons de toekomst zal verkondigen. Wij mogen de vragen waar wij mee zitten, stellen aan Jezus en antwoord verwachten op onze vragen.

In Jeremia 29:11 zegt de Heer onze God: “Want Ik weet welke gedachten ik over uw koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”

Wat er rondom ons heen ook gebeurt, wij hebben de zekerheid op een hoopvolle toekomst en niet alleen dat de Here Jezus een woning voor ons aan het voorbereiden is in de hemel, maar ook hier op aarde mogen wij hopen op een vredig en heilzaam leven in Christus Jezus onze Heer.

God zegene u rijkelijk!

Door: Ad Koolen

Van het leiderschapsteam

MET GOD IN GEDACHTEN

Michelangelo was geboren om te beeldhouwen. Hij vertelde eens, dat hij het gereedschap van een steenhouwer al in de melk van zijn voedster kon proeven. Op eenentwintigjarige leeftijd, maakte hij het werk van een volwassen beeldhouwer. Toen hij dertig was, had hij de meesterwerken Pietà en David al gemaakt.

Toen Michelangelo begin dertig was, werd hij door de paus uitgenodigd om naar Rome te komen voor de voltooiing van een bijzonder project. Paus Julius II vroeg hem eerst om een pauselijke tombe te beeldhouwen, maar veranderde zijn plannen later en vroeg hem om tientallen figuren op het plafond van een Vaticaanse kapel te schilderen. De beeldhouwer wilde in eerste instantie weigeren.

Schilderen was niet zijn eerste passie en een kleine kapel was niet echt de moeite waard. Maar de paus drong zozeer bij hem aan, dat hij het uiteindelijk toch deed. Sommige historici denken dat het als een val bedoeld was. Jaloerse tijdgenoten van de beeldhouwer zouden de paus hebben overgehaald tot deze uitnodiging in de veronderstelling dat de beeldhouwer de uitnodiging zou afslaan, waardoor hij bij de paus in ongenade zou vallen.

Maar Michelangelo sloeg de opdracht niet af. Hij ging aan het werk. En terwijl hij schilderde, werd hij steeds enthousiaster. Vier jaar, vierhonderd figuren en negen scènes later, had Michelangelo meer veranderd dan alleen de kapel. Hij had de wereld van de kunst blijvend veranderd. Zijn stoutmoedige fresco’s gaven de Europese schilderkunst een nieuwe richting.

Hij ging zo op in het project, dat hij zijn gezondheid in gevaar bracht. “Ik voelde me zo oud en vermoeid als Jeremia”, vertelde hij over zichzelf. “Ik was pas zevenendertig, maar mijn vrienden herkenden de oude man die ik was geworden niet meer”.

Wat is er gebeurd? Wat had hem veranderd? Wat had het werk doen veranderen van een verplicht nummer in een bezielend project? Het antwoord ligt misschien wel in het antwoord dat hij gaf op een vraag. Een van de toeschouwers vroeg hem waarom hij zo veel aandacht besteedde aan de details in de hoeken van de kapel. “Er is toch niemand die het ziet”, zei de toeschouwer.

Michelangelo antwoordde: “God ziet het”.

De artiest was wellicht bekend met het volgende Bijbelgedeelte:

Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen”. Efeziërs 6 vers 7.

God wil een verandering teweegbrengen in hoe wij tegen ons werk aankijken. Ik wil je eraan herinneren dat we twee bazen hebben: één die ons salaris op onze rekening stort en één die onze ziel redt. De tweede baas toont veel interesse in ons dagelijks leven. Wat zou er gebeuren als iedereen zou werken met God in gedachten?

Bovenstaande is overgenomen uit de agenda 2012 van Max Lucado – Uitgeverij: Ark media

 

Hoe zou de gemeente er uit kunnen zien, als iedereen zich zou aanbieden om mee te werken in de gemeente en een taak op zich nam, met die gedachte: “God ziet het”.

Het lijkt misschien vermoeiend en er zijn altijd mensen met wie u niet kunt opschieten. Dat zijn die hoekjes in de kapel die juist aandacht moeten krijgen. Laat u gebruiken in Gods koninkrijk en in de gemeente waarvan Hij de Leidsman is en in wiens dienst wij mogen staan. Al zien veel mensen niet wat u doet, er is er Één Die het wél ziet! “God ziet het”.

 

Ik wens u een gezegende week en roep u op om te wandelen met God in gedachten.

Door: Elbert Schouten

Van het leiderschapsteam

DE GOUDEN REGEL

In het leven zijn er veel regels. Dat is maar goed ook, anders zou de wereld een grote chaos zijn. Denk maar aan het verkeer. Als er geen verkeersregels zouden zijn, zouden er ongetwijfeld meer verkeersongelukken plaatsvinden.

De belangrijkste regel vinden we in de Bijbel. Het staat bekend als de Gouden Regel en staat in Matteüs 7:12 en luidt “Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus; want dit is de wet en de profeten.”

Het 2e deel van deze tekst “want dit is de wet en de profeten” is veelzeggend. Hier staat dat als we ons aan deze regel houden we voldoen aan de wet en de profeten.

Als iedereen zich aan de Gouden Regel zou houden, zou de wereld er heel anders uitzien:

▪  dan zou er niet worden gemoord, omdat niemand wil dat iemand anders hem vermoordt;

▪  dan zou er geen diefstal zijn, omdat niemand wil dat iemand van hem steelt;

▪  dan zou er geen overspel worden gepleegd, omdat niemand wil dat iemand overspel pleegt met zijn levenspartner;

▪  dan zou er niet worden gelogen, omdat niemand wil dat iemand anders hem voor de gek houdt;

▪  dan zou er niet worden gediscrimineerd omdat niemand door een ander gediscrimineerd wil worden.

(Ik nodig u uit om deze lijst zelf verder uit te breiden.)

Er zou dan met andere woorden niet meer worden gestolen, gemoord, gelogen, gediscrimineerd etc.

Als we ons aan de Gouden regel willen houden, moeten we ons verplaatsen in de situatie van de ander. We moeten met andere woorden meelevend zijn. Dat is soms best wel moeilijk, vooral tegen mensen die wij niet sympathiek of lief vinden.

Vele mensen leven niet volgens de Gouden Regel maar volgens de Regel van de Wederkerigheid. Zij behandelen anderen zoals zij door hen worden behandeld. Zij weerkaatsen het gedrag dat zij menen te ontvangen van anderen. Zij vergelden kwaad met kwaad. Het goede nieuws is dat deze mensen door de Gouden Regel doorgaans makkelijk kunnen worden overgehaald. Als zij consequent worden behandeld volgens de Gouden Regel, is het moeilijk voor hen om op een andere wijze te reageren.

De Gouden Regel is een eerlijke regel. Ik denk dat ieder mens deze regel een goede en rechtvaardige regel zal vinden, ongeacht of hij christen is of niet. Helaas houden weinig mensen rekening met deze regel en houden vele mensen alleen rekening met zichzelf. Enkele voorbeelden van mensen in de Bijbel die volgens de Gouden Regel leefden zijn:

– Abraham, die de eerste keus van land overliet aan Lot.

– Stephanus, die voor de mensen bad die hem stenigden

– De barmhartige Samaritaan, die met gevaar voor eigen leven een Jood hielp

Ons grootste voorbeeld is natuurlijk Jezus Christus, die de hemel heeft verlaten om op aarde te wonen en voor ons te sterven. Ik nodig u uit om samen met mij te proberen het voorbeeld van deze mensen te volgen en de Gouden Regel toe te passen. Het is niet altijd even makkelijk, maar Jezus daagt ons uit dit te doen. Op deze manier zijn wij een getuigenis en behagen wij God.

Door: Gerold Goossen

Van het leiderschaps team

GREPPELS GRAVEN

IBN-broers en IBN-zusjes, toen ik nadacht wat ik schrijven mocht, dacht ik aan een bijbelgedeelte waar ik van de week aan moest denken.

Het is droog in Santa Catharina, al weken geen regen gehad, de deepwell staat bijna droog. Ook in de bijbel waren er van die momenten en dan spreekt God vanuit de hemel.

“Zo zegt de Here: men make in dit dal vele greppels, want zo zegt de Here: gij zult geen wind voelen en geen stortregen zien; toch zal dit dal vol lopen, zodat gij kunt drinken, gij met uw vee en uw lastdieren. En ook dit is nog maar een kleine zaak in de ogen des Heren: ……. (2 Koningen 3:16-18a)

Ook dit is een kleine zaak is in de ogen des Heren. Wat is dan een grote zaak? Vraag ik dan…

–  Ben ik een grote zaak?

–  Mijn gezin?

–  Mijn bedrijf?

–  Onze gemeente?

–  Ons huwelijk?

–  Onze kinderen?

–  Mijn baan of juist die ik niet heb?

Vaak wachten we wat God gaat doen, maar Hij geeft ons voorwaarden om vruchtbaar te zijn. Wij moeten vanuit ons midden voorbereidingen treffen voor hetgeen Hij wil doen. Te vaak kijken wij naar de omstandigheden, de uiterlijke zaken zoals wind of stortregens, maar nee, hier krijgen ze de opdracht om greppels te graven.

Wij vragen ons af waar dat water vandaan moet komen, en omdat wij het niet zien, geloven we het ook niet.

Wat is greppels graven? Een geul in de aarde maken zodat Zijn liefde wortel kan schieten. Het lijkt wel dat greppels op de knieën gegraven moeten worden.

Efeziërs 3:17-21: Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen  de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervult wordt tot alle volheids Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

1)  De basis voor greppel graven is verootmoediging (2 Kronieken 7:14)

2)  De schrift benadrukt gebed als greppel-graaf methode, aanbidding, voorbede, geestelijke strijd.

3)  De derde is vasten van dingen die we onszelf vrijwillig ontzeggen, tussen ons en Hem een klein greppeltje in je eigen persoonlijke leven. Even wat stenen er uit halen, die het water tegen houden en de stroom hinderen.

4)  Vervolgens graven we onze greppels dieper en breder door gehoorzaamheid aan Gods Woord en in gehoorzaamheid aan Zijn spreken.

5)  Tenslotte noemen we de heiliging als greppel graafmethode. Uit mezelf lukt dat niet, nee, graaf maar een klein greppeltje en kijk uit waar het water vandaan gaat komen. Van de bergen of door de wind of de late regen, dat is Mijn zaak, zegt Vader.

6)  Iedere keuze in het afwijzen van het kwade en het doen van het goede verdiept en verbreedt onze greppels, en kan er meer water door, zodat de aarde die kurkdroog is, vrucht gaat zien.

Dit alles mogen we uitwerken in ons persoonlijk leven, in het gezin, in ons gemeenteleven. Het resultaat zal zijn dat onze straten, wijken, stad of dorp verlost zullen worden van die droogte die ons land kenmerkt.

Laten wij het gebied waarvoor Hij ons verantwoordelijk gemaakt heeft, omvormen tot louter greppels en uitzien naar het moment dat Hij die greppels gaat vullen. Met olie die geneest, met gerechtigheid, met liefde voor de sociaal zwakkere, de moslim, dat de vluchteling zal weten van het water en een ieder die dorst heeft, zal komen, een ieder die zich wil baden en alle ellende wil afwassen die hun is aangericht door de maatschappij waarin we leven.

Weet je, ik geloof dat we de middelen hebben hier, om Willemstad, samen met alle andere heiligen te bevloeien voor Christus. Als wij gaan graven, belooft Hij waterbakken vol te willen geven. Willen we dat?

–  Greppels graven doe je op je knieën.

–  Greppels graven kost zweet.

–  Greppels graven is een wilsbeschikking.

–  Is een daad, krijg je eelt van in je handen.

–  Daar krijg je spierpijn van.

–  Je moet bewust die schep ter hand nemen, niemand komt hem brengen. Die moet je zelf oppakken.

Ik wens jullie een kleurrijke dienst en een waterrijke vakantie ….

Door: Cees van Harten

Van het leiderschaps team

HEMELVAART

“Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” (Johannes 20:17)

Maar als Jezus uit de dood opstaat, is dat met een nieuw en verheerlijkt, een ‘hemels’ lichaam, wat in eerste instantie niet eens herkènd wordt door Maria, noch door de mannen op weg naar Emmaüs en zoveel anderen. Als Hij Zich bekend maakt, wél.

Anders blijft Hij verborgen! De tijd van niet zien en toch geloven is aangebroken. Natuurlijk is dat niet een tijd van helemaal niets zien, maar wel een tijd, waarin we anders zien.

“En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.” (Johannes 14:3-4)

Jezus is nu in de hemel en bereidt onze plaats voor, het is onze keuze om die plaats in te nemen, Jezus en de Vader verheugen zich op het moment dat wij die plaats zullen innemen, het is Hun verlangen.

“Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. (Handelingen 1:11)

Wat betekent dat nou, Hemelvaart? Zou Jezus werkelijk als een raket door de wolken, langs sterren en planeten, omhoog gegaan zijn naar een verre plaats die de Bijbel ‘hemel’ noemt?

Jezus zit nu wel aan de rechterhand van onze Vader, maar heeft ons niet verlaten, wij mogen Hem nog elke dag ervaren. Wij zijn elke dag in Zijn nabijheid en kunnen elke dag een beroep op Hem doen en met Hem praten.

Ook al hebben wij niet gezien dat Hij geboren is,
ook al hebben wij niet gezien dat Hij geleden heeft,
ook al hebben wij Hem niet aan het kruis gezien,
Jezus heeft ons leven doen veranderen en dat komt omdat Hij leeft.
Amen.

De tijd van niet zien en toch geloven is aangebroken.

Door: Michel Munnink

Wat geloven wij

Door Froukje Sijtsma
 
De Pinkstergemeente
 
Zo een 10.000 mensen op Curaçao hebben zich aangesloten bij een van de 50 Pinkstergemeenten die er op het eiland bestaan. “De groei van de kerk op ons eiland is begonnen in 1961”, vertelt dominee Kenneth Thijm die albijna 40 jaar het evangelie op Curaçao verkondigt.
Iedere zondag verzorgt hij een preek in bioscoop The Cinemas in Otrobanda.“De pinkstergemeente is ontstaan uit vele vertakkingen van het Protestantisme.
 
In 1722 waren het de Moravische Broeders die met hun geloof terug wilden naar een‘levend en oprecht geloof in de Heer’. Hieruit vloeide het methodisme van John Wesley voort waarin de nadruk lag op eenpersoonlijke beleving van het geloof en het opbouwen van een echte relatie met God.
Hier is de pinkstergemeente later uit voortgevloeid.”
 
’God als chaufeur’
Dominee Thijm vertelt dat het in de Pinkstergemeente gaat om het opbouwen van een relatie met God en niet zo zeerom regeltjes van wat wel of niet mag.“De essentie van het geloof is de capitulatie waarin een keuze voor God wordt gemaakt. Het gaat erom dat je je leven in de handen van de Heer legt. Dat je de sleutels inlevert en je stuur aan Jezus geeft, zodat jij bijrijder bent en God de chauffeur. En niet andersom, dat jij chauffeur bent en dat het handig is om Jezus er bij te hebben als bijrijder, zodat je om hulp kunt vragen wanneer je de weg kwijt bent.” Volgens Thijm staat de hartsovergave aan Jezus centraal. “Als je je hart aan de Heer geeft, dan ben je christen.
Dan woont God in je geest en ervaar je het contact met God en ben je opnieuw geboren in de Heer.”Die hartsovergave moet een welbewuste keuze zijn, vertelt Thijm. “Ik vergelijk het vaak met een relatie. Je kunt verkering hebben, hartstikke verliefd zijn en elkaar heel goed kennen, maar te laf zijn om de beslissing nemen om met iemand te trouwen en helemaal voor die persoon te gaan.” Thijm verteltdat veel mensen ‘verloofd zijn met God’. “Ze willen nooit trouwen, omdat ze zich niet onvoorwaardelijk willen overgeven en willen verbinden aan Jezus.”De pinkstergemeente moedigt mensen aan om die keuze wel te maken.
 
 
 ‘God is geen boeman’
Dominee Thijm vertelt dat zijn gemeente geen strenge regels op wil leggen. “Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. 
Als je voor de Heer kiest, dan vult je hart zich met een groot verlangen om dingen te doen die de Heer behagen. De Bijbel geeft bepaalde grenzen aan en daarbinnen ben je vrij. Natuurlijk is de zonde altijd op de loer, maar je maakt er zoveel mee kapot, dus waarom zou je de zonde begaan?” Toch maken mensen fouten en dat is ook niet erg, zegt Thijm. “In de relatie met God mag je ook fouten maken. God is geen boeman. Net als je kinderen hebt. Ze vallen, ze maken zichzelf smerig, maar je houdt evenveel van ze. Je gaat ze wel wassen en je legt uit dat ze niet met hun schone kleren in de modder mogen spelen. Als ze toch weer vallen haal je ze er net zo lief weer uit om ze te wassen. Maar je verwacht natuurlijk wel dat ze groeien, zodat ze uiteindelijk niet meer in de modder gaan vallen.”
 
Drie-eenheid
De Bijbel spreekt van een God die zich in drie personen openbaart, de zogenaamde Drie-eenheid bestaande uit de Vader, Zoon en Heilige Geest. “De Vader zit op de Troon. Jezus moet men zien als mens én God. God alsof hij geen mens was en mens alsof hij geen God was. Hij heeft beide naturen, maar ze zijn niet met elkaar in tegenstrijd. Hij kon sterven aan het kruis omdat hij de menselijke natuur had. De Heilige Geest gaat vanuit de Vader over de aarde om mensen te helpen om de Vader en Zoon te aanbidden. De Heilige Geest heeft een dienende functie, maar hij is ook God.”
 
Volwassendoop
Thijm vertelt dat pasgeboren kindjes in zijn gemeente niet worden gedoopt, maar worden opgedragen aan de Heer.“Wij geloven dat mensen hun keuze voor God zelf bewust moeten maken. Kindjes worden daarom opgedragenen als ze oud genoeg zijn om te kiezen voor de Heer, dan wordt die keuze met de doop bekrachtigd.”
 
 Gaven van God
“Christen worden is een proces”, vertelt Thijm. “Eerst moet je je bekeren, daarna laat je je dopen met water en vervolgens word je gedoopt met de Heilige Geest wat spontaan of onder handoplegging kan gebeuren. Daarbij ontvang je gaven van de Geest zoals het spreken in tongen, het vertolken van tongen, profetie, het onderscheiden van goede en kwade geesten, het doen van wonderen of genezingen. Die gaven zijn ten dienste van een ander, maar zijn niet bij iedereen even sterk aanwezig. Mensen moeten hun gave aanwakkeren en deze ook durven te gebruiken.” Thijm legt uit dat het spreken in tongen een klankentaal is die je spreekt onder inspiratie van Gods Geest. “Het wekt soms onbegrip bij buitenstanders op, omdat mensen die in tongentaal spreken emotioneel kunnen zijnen dat wordt wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Het is bedoeld om de Heer te prijzen in een soort geheime gebedstaal.
 
Het avondmaal is de herdenking van het bloed en lichaam van Jezus’ 
Andere vieringen in de Pinkstergemeente zijn Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. “In een normale zondagsdienst staat de preek centraal en wordter gezongen, maar tijdens deze speciale dagen wordt de dienst door leden van onze kerk ook ingevuld met het dansen met vlaggen, het voorlezen van poëzie, het zingen van liederen, en mime of  toneelspel. 
 
Avondmaal
Eens in de paar weken viert de Pinkstergemeente het avondmaal. Met een slokje druivensap wordt het bloed en met een stukje brood het lichaam van Jezus herdacht die stierf aan het kruis. “Met elkaar herdenken we dan de dood van Jezus en zo drukken we ook de eenheid van onze gemeenschap uit. Verder is het een moment van bezinning waarin mensen zich kunnen afvragen of ze nog in het reine zijn met de Heer en met medegelovigen.”
 
 
 Stille tijd
 Thijm vertelt dat het goed is om als christen tijd te nemen voor God. “Als je iemand wilt leren kennen, dan moet je tijd voor die persoon maken. Als je drie keer per dag eet om je lichaam gezond te houden, dan is het goed om ook God op te zoeken om je geest te voeden. Wij noemen dat ‘stille tijd’, waarin je tijd neemt om de bijbel te lezenen te bidden, loven, prijzen en zingen. Gelovigen mogen zelf invullen hoe zij hun stille tijd houden, maar daarnaast raden we de mensen wel aan om iedere week naar de kerk te komen. Het is geen verplichting, toch hopen wij dat mensen zelf het verlangen hebben om de dienst bij te wonen.”
 
Plek in de samenleving
 Thijm heeft het idee dat er de afgelopen decennia meer begrip voor de Heilige Geest is gekomen wat er volgens hem ook toe heeft bijgedragen dat de Pinkstergemeente kon groeien. “In het begin werden we gezien als een sekte, maar dat idee is grotendeels weg. De Rooms-Katholieke kerk beseft dat zij niet de enige zaligmakende kerk is.” Thijm vertelt dat ze de samenleving op Curaçao van dienst willen zijn. “Wij geloven dat wij mensen in contact moeten brengen met God. Als je God vindt, verandert je hart en dan verandert je gezin en vervolgens ook onze samenleving. Dat kun je niet alleen met wetgeving bewerkstelligen. De liefde van God brengt ook liefde voor je naaste en daarmee een beter Curaçao.

Van het leiderschaps team

Het verbaast mij !    

 

Ja, zo langzamerhand kan ik een beetje over vroeger praten. Dat waren nog eens tijden! Al had je weinig vrienden, dan waren er nog broers en zussen waar je mee op kon trekken. Vanaf je 6e jaar, hoorde je bij de grote kinderen. Dan mocht je meehelpen met de vaat wassen, kleding wassen, aardappelen schillen, brood klaarmaken voor de volgende dag, leren breien of je sokken stoppen en de vele andere huishoudelijke karweitjes. Helpen met de tuin spitten en plantjes poten, hoorde er ook bij.

Denk nou niet, dat ik ga zitten mijmeren of zeuren, integendeel, zo was nu eenmaal het leven in een gezin van 10 kinderen. Natuurlijk was er ook tijd om te spelen met een eigen gemaakte zwaard of pijl en boog. Verstoppertje spelen, ‘Mens erger je niet’ of een van de andere gezelschapsspelen. De eerste fiets die je kreeg, was uit 2 oude barrels tot één “volwaardig” exemplaar samengesteld. Voor die tijd had je eerst nog een kursus banden plakken gekregen om je zelf te helpen als dat nodig zou zijn. Je was zo blij met hetgeen wat je had. Die broers en zussen waren geweldige mogelijkheden om mee te vechten als ook om samen kattekwaad uit te halen. Je kon niet zonder elkaar!

Terwijl ik ouder werd, veranderde er veel. Van 1x in de week 1 middag TV kijken bij de buren naar een eigen TV. Steeds minder gezelschapsspelen op tafel vanwege de nodige TV series die vertoond en gezien moesten worden. Daarna kwamen er de PC en de Laptop of weer later een iPad en nu ook de DS. Daarnaast heb je dan ook nog het mobieltje wat al weer oud is en nu Blackberry heet. De jeugd onder ons is ons de baas met al die vernuftige dingen. Via de media worden we bijna gedwongen om weer nieuwere ontdekkingen te kopen en krijgen dan gratis, -u weet het al?- een BB of DS of wie weet wat nog meer. Zelfs kinderen van 6 jaar zijn niet meer tevreden als ze geen DS krijgen in hun gewenste kleur. Maar het gezinsleven, het delen met elkaar, wordt steeds minder. Ieder is bezig met zijn eigen ding. Het nieuwe van vandaag is morgen al weer oud en toch willen de meesten onder ons het nieuwste hebben. We geven heel wat geld uit om al die nieuwe snufjes te leren begrijpen en te gebruiken via cursussen.

Maar dan mijn verbazing:

In de Bijbel lees ik in Openbaring 21 vers 5: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.

Wie gelooft dat nog met mij, daar ben ik benieuwd naar! Steeds kijk ik er naar uit, wat er voor nieuws in de Bijbel staat, als ik de dag begin of zomaar een moment van lezen, om te kunnen gebruiken voor die dag. Er staat toch zoveel nieuws in dat “oude Boek”, dat je er nooit uitgelezen in raakt. Maar ik zou nog veel meer willen begrijpen en datkanik niet alleen, daar hebben wij elkaar voor nodig. Kijk maar in Efeziërs 3 vers 18 en 19, waar staat: ”… zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, …………..”. Let u eens op het woordje samen. Dan is het toch zo jammer, dat wij in de gemeente zoveel “doe-het-zelvers” hebben, terwijl we samen veel meer kunnen leren uit het Woord van God. De Bijbelstudie is daar een goed voorbeeld van, maar er zijn er zo weinige om het met elkaar te delen, terwijl het GRATIS is! Of zit daar juist de kneep in???

Laat het ook u verbazen!

Steeds als we gezamenlijk de Bijbel onderzoeken, of ons er uit laten informeren, is er weer iets nieuws. Samen mogen wij HET gezin van God zijn, die met elkaar optrekken en delen. Genietend van elkaars inzet, liefde en zorg, alsof je “Mens erger je niet” speelt, zittend rond het Woord van God.

Voor elke nieuwe medespeler/-onderzoeker, jong of ouder, is er een gratis SW of BT. Wat is dat nu weer??, zult u zich afvragen. Ik zou zo zeggen, kom naar de eerst volgende Bijbelstudie en u zult het ontvangen.

Mag ik mij verbazen door uw komst op de Bijbelstudie??

Uw broeder Elbert Schouten

Van het leiderschaps team

God leren kennen

Waartoe zijn wij geschapen? Om God te leren kennen!

Wat is het doel van ons leven? God leren kennen!

Wat is het ‘eeuwige leven’ dat Jezus geeft? De kennis van God. “Dit is het ‘eeuwige leven’ dat zij U kennen, de enige, waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt.” (Joh. 17:3).

Wat behaagt God? Als de mens zicht verdiept in de kennis van God. “… in kennis van God heb Ik behagen, en niet in brandoffers” (Hosea 6:6).

Waarin mogen we roemen? Als we de Heer kennen. In Jeremia 9:22,23 staat namelijk  “Dit zegt de HEER: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij Mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in …..” (Uit De Nieuwe Bijbel Vertaling)

We kunnen zeggen dat we iemand kennen als we kennis hebben gemaakt met die persoon. Maar het kennen zoals bedoeld in bovengenoemde Bijbelteksten is diepgaander. Hier wordt met ‘kennen’ bedoeld het ‘door en door kennen’ van iemand. Het is het kennen zoals een vrouw haar man (en vice versa) kent. Als mijn vrouw tegen mij zegt dat ze me kent, dan bedoelt ze dat ze weet hoe ik reageer onder bepaalde situaties, wat mijn mening is over verschillende zaken, wat ik mooi vind, waar ik een hekel aan heb etc. Zo wil God ook gekend worden door ons mensen. We zullen Hem alleen kennen als we in een intieme relatie tot Hem staan.

Ik wil ten aanzien van het kennen van God nog de volgende opmerkingen maken:

Ten eerste.  Als we de HEER kennen, weten we hoe groot Hij is, dat we in verhouding met Hem slechts kleine nietige wezens zijn en afhankelijk van Hem zijn. Daarbij moet ik direct opmerken dat Hij ons liefheeft en dat Hij wij Zijn dienstknechten mogen zijn (Hij heeft ons daartoe talenten gegeven) en dat we tot een zegen voor anderen mogen zijn.

Ten tweede. Het kennen van de HEER is niet afhankelijk van hoe sterk, mooi, slim etc. we zijn. Het kennen van de HEER heeft ook niets met leeftijd, ras, geslacht of afkomst te maken. Een kleuter van welk ras of geslacht of klasse dan ook kan de HEER kennen. Samuel bijvoorbeeld leerde de HEER op jonge leeftijd kennen. Ieder persoon is in de gelegenheid om Hem te kennen.

Ten derde. Jeremia 9:22,23 maakt duidelijk dat het belangrijk is om de HEER te leren kennen. De vraag is natuurlijk hoe leren we God kennen. Eén van de beste manieren waarop we de HEER leren kennen, is het bestuderen van de Bijbel. Daarin kunnen we bijvoorbeeld lezen dat Hij mensen (ook zondaren) liefheeft en een relatie met hen wil hebben. In God’s Woord wordt ook het wezen en het karakter van God geopenbaard. Enkele van zijn karaktertrekken zijn liefde, genade, zachtmoedigheid, geduld en trouw.

We kunnen God ook leren kennen door Zijn liefde voor ons te beantwoorden door Zijn geboden te onderhouden, door ons in Zijn liefde te verheugen en Zijn liefde te beantwoorden. Als wij van iemand houden zullen we alles ervoor over hebben om hem of haar te leren kennen en in contact met hem of haar te zijn.

De mensen waar wij het meest van houden, zullen wij doorgaans het beste kennen. We weten bijvoorbeeld waar ze van houden en waar ze een hekel aan hebben. Omdat wij van deze mensen houden, zullen wij rekening houden met hun gevoelens en proberen hen in ieder geval geen pijn te doen; hoe beter we ze kennen hoe beter ons dat zal lukken. Zo moet het ook zijn in onze relatie met God. Als wij Hem kennen zullen wij Zijn liefde voor ons beantwoorden en Zijn geboden (proberen te) gehoorzamen.

In Openbaringen 3:20 staat: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” De HEER staat klaar en wil bij ons binnenkomen en met ons bezig zijn en met ons communiceren. Laten we tijd nemen om Hem beter te leren kennen. Het is de alleszins de moeite waard!!

door: Gerold Goossen

Van de voorganger

Matteüs 28:6   “Want Hij is opgewekt”

Matteüs 28:18 “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde”

Matteüs 28:20 “Ik ben met U al de dagen”

Geliefde Gemeente,

Pasen staat weer voor de deur en het is goed stil te staan bij het geweldige feit van de opstanding. Dit is het fundament van ons geloof.

Zonder de opstanding hadden we geen levende Heiland die in ons hart woont, Die alle macht heeft en beloofd heeft met ons te zijn. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde.

Hij is de Heer van het universum, Hij heeft alle macht over regeringen en legers, over alle wetenschap en de hele natuur, ja over leven en dood!

En omdat Hij leeft, is het allerbelangrijkste wat wij kunnen doen: Jezus volgen als Heer van ons leven.

Hij is in staat volkomen te behouden wie door Hem tot God komen, omdat Hij altijd leeft om voor ons te bidden. Wat een bemoediging en wat een kracht.

Hij heeft de sleutels van dood en dodenrijk, ja, de dood is overwonnen en jaagt ons geen schrik meer aan. Hij leeft en wij zullen leven!

Toen Stefanus gestenigd werd, zag hij de hemel open en Jezus, staande aan de rechterhand Gods.

Pastor Youcef Nadarkhani (voorganger inIran) ziet de dood onder ogen, maar mag als Stefanus weten, dat de levende Heer met hem is in dit moeilijke moment.

Jezus zegt: “Ik leef en gij zult leven”.

De kracht van de eerste discipelen was het bewustzijn, dat Jezus altijd bij ze was en Zijn tegenwoordigheid voelbaar maakte door openbaringen en wonderen.

Ook wij mogen dit elke dag beleven.

Een gezegend Pasen toegewenst.

Kenneth en Ineke

Senior Pastor: Kenneth Thijm

van de voorganger

Geliefde gemeente,

God is een God van nieuwe dingen.

Hij zegt in Zijn woord : “ Zie, Ik maak alle dingen nieuw “ en “ wie in Christus is, is een nieuwe schepping “.

We hebben in de gezinsdienst gevierd dat God ons een nieuw begin wil geven.

Ja, God is een God Die ons telkens weer hoop geeft, ook al lijkt alles uitzichtloos.

We maken er allemaal weleens een potje van, we zeggen dingen die we liever niet gezegd zouden hebben , we doen dingen waarvan we wensten dat we ze ongedaan konden maken, dit gebeurt op allerlei gebied in ons leven.

Soms maken we fouten op het werk, we doen de mensen die we liefhebben pijn , soms doen we dingen die God bedroeven.

En omdat we allemaal falen zo nu en dan, vinden we het geweldig fijn om overnieuw te kunnen beginnen, om ons verleden de rug toe te keren, om vooruit te kijken en te hopen dat het nu beter zal gaan.

Een nieuw begin geeft ons nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en ervaringen.

Om zowel individueel, maar ook als gemeente, nieuwe wegen in te slaan.

Ik wil U uitdagen om samen te werken aan vernieuwing van onze gemeente.

U bent belangrijk en Uw ideeen zijn zeer welkom.

Voor de kinderen was er net een nieuw begin, met het nieuwe schooljaar, nieuwe klasgenootjes, nieuwe boeken, nieuwe leerkrachten en nieuwe dingen om te leren.

Een nieuw begin geeft ons vaak nieuwe energie en nieuwe hoop.

Een aspect, waar we helaas allemaal soms mee worstelen, is dat we de moed verliezen.

We durven niet meer te hopen als we al zo vaak een nieuwe start gemaakt hebben en dan na korte tijd weer terug zijn bij af.

Het aantal teleurstellingen , voordat men opgeeft, verschilt van persoon tot persoon.

In Johannes 4 ontmoeten we een vrouw die schijnbaar geen hoop meer had.

Ze had al 5x het huwelijk geprobeerd en het was allemaal op een mislukking uitgelopen.

Ze gaat op het heetst van de dag water putten, waarschijnlijk om de andere vrouwen te ontlopen en dan… ontmoet ze Jezus en Hij biedt haar aan het levende water, ja een compleet nieuw begin.

Zijn woorden van hoop veranderen haar van een paria tot een  Evangeliste, ze denkt niet meer aan haar pijn en schande, alles is nieuw geworden en ze rent naar het dorp om het iedereen te vertellen .

Jezus biedt ook U aan, wat Hij haar gaf : een nieuw begin, levend water, kom en drink .

Uw voorganger Kenneth Thijm
Iglesia Bida Nobo

Tagwolk