New Life Church Curacao

Archief voor de ‘Ingezonden door…’ Categorie

Binnen gekomen vraag…

Beste gemeente,

ik zou graag lid willen worden van de papiaments talige gemeente (Rio Canario) maar daar ik afhankelijk ben van openbaar vervoer red ik het niet om er op tijd te zijn op zondag . zou ik misschien met iemand die in de buurt van gato woont mee kunnen rijden ?

Berend tel: 664 6667

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Indien iemand een oplossing heeft voor Berend, graag een reactie hieronder achterlaten voor Berend zodat hij misschien kan carpoolen en zodoende toch de diensten kan bijwonen.

Advertenties

Happy woman’s day

Arise, Woman Of God

Rise up, O woman of God

In what He has given you,

The things God has laid on your heart,

Rise up, go forth, and do

Unlock what God has placed within,

The potential you have inside

The world is waiting for your release

To expand your wings and fly

Arise in your God-given gifts

For this is your finest hour

Arise in the Lord’s holy might,

Ignited and empowered

For God is calling you to come forth

To impact this world for Him,

Don’t hold back or limit yourself

Let His power arise within

Nidjeska

womansday

Mary did you know?

Update gezondheid Samuël Rave

Lieve gemeenteleden,

Helaas was het door de verhuis- en decemberdruk niet mogelijk de laatste weken Bida Nobo te bezoeken maar weet dat u allen een warme plek in ons hart heeft en we u missen!

Er is nieuws omtrent de gezondheid van Samuël. Hij vliegt a.s. maandag (19 januari) naar Nederland en heeft de 22e een afspraak in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Ze zullen onderzoek gaan doen en dan beslissen wanneer ze gaan opereren. Het is een wonder dat Sam er nog is, want zijn aorta is echt in hele slechte staat, het gevaar voor een ruptuur wordt steeds meer reëel. We verwachten dat de risicovolle openhartoperatie waarbij ze waarschijnlijk een heel groot gedeelte van de aorta gaan vervangen zeer snel gepland gaat worden. Nog steeds vertrouwen we op Hem en bidden we voor een wonder, voor Hem is niets onmogelijk. Komende periode zal zeer spannend worden. Galina zal met de kleintjes waarschijnlijk een week later ook naar Nederland vliegen. Opvang voor de oudste kinderen is inmiddels geregeld. Zou u ons willen meenemen in uw gebed?!

KLIK HIER voor de laatste nieuwsbrief.

KLIK HIER voor onze website met algemene informatie.

Onze wekelijkse blogsite waar de actuele stand van zaken op te vinden is: http://stichtingcompassions.weebly.com/

Gods rijke zegen voor uw allen,

Samuël, Galina, Empsy, Daniël, Sarah, Jaïsa en Simcha Rave

fam rave

Ik zing….

Ik zing, als ellende komt,
ik zing, als ik win,
ik zing, als het tegenzit
en zelfs als ik val,
ik zing, want U houdt mij vast,
ik zing, want U helpt,
ik zing, want U hoort mij Heer,
als ik roep in gebed;
Ja ik zing, met mijn laatste adem,
‘k zing, want ik weet
dat ik straks in de hemel zing,
met heel het hemelkoor.

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg,
voor uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt,
maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

DE HEMEL LACHT

DE HEMEL LACHT

Door: Tica Faessel – Zo uit mijn hart

“En de engel zeide tot hen (de herders): ‘Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David’” Lucas 2:10,11

Wat een wonderlijke boodschap! De kersttijd is een heel speciale tijd, met centraal de herdenking van de geboorte van Jezus, een tijd van blijdschap en een fijne drukte. Het zou ook een periode van bezinning en zelfonderzoek moeten zijn. Vroeger ervoeren wij het kerstgebeuren als een periode van veel en lekker eten, probeerden we de mooiste kerstboom te bemachtigen en te versieren. Bij velen was het uitstallen van de namaakstal met het figuurtje, dat Jezus voor moest stellen, heel belangrijk. Betekent kerst meer voor ons dan dit alles? Zijn wij blijven parkeren bij het kerstgebeuren (het kindeke Jezus), of is het leven van de Heiland in ons gegroeid en zijn wij tot wasdom gekomen in de Heer?

Realiseren wij ons dat God’s enige Zoon niet meer in de kribbe ligt, maar gezeten is in al Zijn majesteit en glorie aan de rechterhand van Vader God? Ik hoop dat wij die de gemeente al jaren bezoeken, ons hart volkomen hebben opengesteld voor het ware wonder van de liefde, omdat de blijdschap die de engel proclameerde, ons hart waarlijk heeft aangeraakt.

Kom, laat het licht van kerst onze ziel verlichten, zodat alle religiositeiten en tradities uit ons leven worden verbannen en wij ons waarlijk overgeven aan de wonderlijke omhelzing van de Vredevost en in ons de realiteit wordt geboren. Immanuel, God met ons.

Er is blijdschap en feest in de hemel als het koor van de engelen een hemelse melodie aanheft en de komst van de Heiland, de Here, aankondigt. Door deze wonderlijke geboorte zijn de poorten van de hemel wagenwijd open en de hemel lacht als in vele harten het hemelslicht straalt. Laten wij met open armen God’s wonderlijke geschenk van de liefde, het Licht van Kerstmis, omhelzen.+++

HEAVEN LAUGHS

By: Tica Faessel – Straight from my heart

“And the angel said unto them [the shepherds], ‘Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord.’” Luke 2:10,11

What a wonderful message! Christmas time is a very special time, at the center of which the commemoration of the birth of Jesus, a time of joy and nice bustle. It also should be a period of reflection and self-examination. In times past we experienced the Christmas happening as a period of much and delicious food, we tried to get hold of the nicest Christmas tree and to decorate it. For many the display of the imitation stable with the little figure, that’s supposed to represent Jesus, was very important. Does Christmas mean more to us than all this? Did we remain parked at the Christmas happening (the child Jesus), or has the life of the Savior grown in us and have we reached the stature of the Lord?

Do we realize that God’s only Son does not lie anymore in the manger, but is seated in all His majesty and glory at the right hand of Father God? I hope that we, who are visiting the church for years now, have opened up our hearts completely for the real miracle of love, because the joy that the angel proclaimed has really touched our hearts.

Come, let the light of Christmas enlighten our souls, so that all religiosities and traditions will be banished from our hearts and that we will truly submit ourselves to the  wonderful embracing of the Prince of Peace and that the reality will be born in us, Emanuel, God with us.

There is joy and celebration in heaven when the choir of angels breaks into a heavenly melody and announces the coming of the Savior, the Lord. Because of this wonderful birth the gates of heaven are wide open and heaven laughs when the heavenly light shines in many hearts. Let us embrace with open arms God’s wonderful gift of love, the Light of Christmas.

Oppas gezocht

Ingezonden

Oppas gezocht

Alleenstaande vader zoekt een oppas tante of oma voor 3 middagen in de week op Grote Berg.
Kinderen zijn een jongetje van 3 en een meisje van 8 jaar oud.
Voorkeur gaat uit naar iemand die in het bezit is van een eigen auto (en rijbewijs), zodat ze op deze dagen de kinderen op school kan ophalen.

De middagen zijn bespreekbaar.

Mocht u dit aanspreken of weet u iemand neem dan contact op met mij via telefoonnummer: 510-1750
of emailadres: frits@no-gidding.com

De Arend

Ingezonden door: zr. Soraya

Vertrouwen hebben op God.

Waarom gebruikt God in Zijn Woord, en wij in de liederen die we zingen, de arend als voorbeeld van bemoediging?

Wist u dat een arend een storm voelt aankomen, lang voordat deze losbarst?

De arend vliegt dan naar een hogere plek en wacht tot het gaat waaien.
Als de storm losbreekt, houdt hij zijn vleugels zo,
dat de wind hem meevoert en boven de storm uit tilt.

Terwijl de storm woedt, zweeft de arend er hoog boven uit.

De arend ontvlucht de storm niet,
maar gebruikt hem om hoger te komen.
Hij laat zich optillen door de winden van de storm.

Dans: kinderen van Misa di Mucha

Afgelopen zondag (12 mei 2013) konden we genieten van een prachtige dans-uitvoering van de kinderen die bij de kinderkerk (Misa di Mucha) van Elbert & Corri Schouten komen.

Het was een prachtige dans, op mooie gospel-muziek.

Bedankt kinderen, dat jullie af en toe langs komen om ons te laten meegenieten van jullie prachtige dansen!

Wij hebben de belichting iets moeten aanpassen/belichten, want het is erg donker in de cinema’s.

Pasen: Watch the lamb

I am the resurrection and the life.
He who believes in Me, though he may die, he shall live.
And whoever lives and believes in Me shall never die.
Do you believe this?

– Jesus Christ-

Hoe gaat het met….

Ingezonden door: Cees & Rommy van Harten

Hallo lieve broers en zussen in het warme Curaçao,

Er is gevraagd om even iets te vertellen over hoe het met ons gaat in Nederland.

Nu dat willen we graag doen.

We zijn nu zeven maanden hier en hebben de winterperiode bijna achter ons gelaten. Tenminste dat hopen we; maar er wordt nog vaak gezegd dat “maart roert zijn staart” en “april doet wat het wil”….dus nog maar even afwachten. Toch maakt het ons erg gelukkig dat de lentevoorbodes als sneeuwklokjes en andere bloemen weer naar boven komen en hun kleuren weer laten zien.

Het gaat op zich goed met ons en we danken de Heer voor de vele rijke zegeningen die we uit Zijn hand hebben ontvangen zoals de zegen van onze kinderen en kleinkinderen. Ze wonen redelijk dichtbij en kunnen hen geregeld ontmoeten en voor de kleinkinderen zorgen als ze komen logeren. Verder mogen we in een prachtig huis wonen voor heel weinig huur wat toch ook echt een zegen is. De eerste maanden waren onwennig en er moest veel geregeld worden maar gelukkig ligt dat achter ons en kunnen we nu zeggen dat we aardig gesetteld zijn. Toch denken we bijna dagelijks aan Curaçao, vooral aan de warmte van de zon, de mooie stranden, de vriendschappen van mooie prachtige mensen en de relaties die we hadden op het eiland met velen van u. Je voelt je altijd in een dergelijke overgangsperiode ontheemd en moet je weg zoeken tussen je vrienden van hier, de gemeente en je werk. Een moeilijke opgave maar niet een onmogelijke opgave en we moeten zeggen dat we al aardig aan het inburgeren zijn.

Joey gaat elke dag vol enthousiasme naar de middelbare school. Hij heeft daar vrienden en doet erg zijn best en we wachten af hoe het komend rapport eruit zal zien; het vorige waren we echt super blij mee!!! Verder heeft hij zich bij de voetbalclub AZSV gevoegd en traint 3 x per week en op zaterdag wedstrijd spelen.  De eerste maanden gingen goed qua gezondheid maar in het nieuwe jaar heeft Joey al de waterpokken gehad en was daar heel ziek van en 2 weken geleden de griep in sterkte mate en nu weer een griep met hoge koorts en voelt zich erg ziek….. gebed voor hem is wenselijk en we bidden voor veel zon.

Cees is weer aan het werk en heeft een baan bij Dorcas gekregen sinds 1 dec. vorig jaar. We zijn daar erg blij mee om via zo’n mooie baan weer inkomsten  te ontvangen en deze baan past heel goed bij Cees: hij is regionale coördinator voor de provincies Gelderland en Overijssel en mag contacten leggen met werkgroepen, spreken in kerken en is bezig om een Dorcas winkel in Aalten op te starten, waar dan tweedehands goederen verkocht gaan worden en de opbrengst voor noodlijdende landen zal zijn. Dus al met al een baan die heel goed bij hem past en daar zijn we enorm dankbaar voor!

Rommy heeft zich vooral geconcentreerd op het thuis huiselijk te maken en te zorgen dat ieder zich happy voelt. Ze heeft wel gesolliciteerd maar tot nu toe geen resultaat. Maar ze vindt haar weg in vrijwilligers werk op de school van Joey en in een verzorgingstehuis voor ouderen. Verder heeft ze zich laten inschrijven voor crisisopvang voor beperkte jongeren en sinds kort als eventuele invalster op een basisschool.

Stilzitten is niet ons ding en zijn daarom blij met de bezigheden die we doen. Cees spreekt bijna elke zondag ergens anders maar we gaan elke maand in ieder geval 1 keer naar Veenendaal, waar we ons sinds kort ook wat meer mogen inzetten. En omdat we in Aalten wonen, gaan Joey en ik vaak naar de gemeente hier in Aalten en daar mag Rommy zich weer een beetje bezig houden met kinderwerk!

Ja, we zijn blij om hier te wonen, we zijn blij met het werk dat we mogen doen en zijn tevreden en dankbaar wat God ons geeft op velerlei manieren; heimwee??  Ja, zeker de eerste maanden, nu iets minder en omdat we een stukje van ons hart hebben achter gelaten op Korsou blijft de liefde voor het eiland bestaan. Wie weet zullen we elkaar weer eens ontmoeten. Als het aan ons ligt zeker! Maar we kijken op naar onze Hemelse Vader die voor ons een plan heeft en daar mogen wij aan mee werken en hopende en biddende dat Zijn plan tenvolle tot ontplooiing komt zoals Hij het wil!!

Heel hartelijke warme groeten vanuit het koude Nederland en we zeggen:….. tot ziens!!

Cees, Rommy en Joey

Gevraagd: foto’s of filmpjes Kerst-musical

Verzoekje van Sandy Obispo:

Zijn er nog meer mensen zijn die foto’s of filmpjes hebben gemaakt tijdens de kerstdienst op 23 december 2012?

En dan met name van de musical die de kinderen hebben uitgevoerd.

Zo ja….mail ze dan even door naar:

infoibnwebsite@gmail.com

Thank you!

 

Hulp gevraagd!

Langs deze weg wil ik jullie hulp inroepen voor Samuël en Galina Rave.

Zij zijn iets meer dan een jaar geleden op verzoek van st. Hebron naar Curacao gekomen om een gezinshuis te worden voor de kinderen van Hebron: ‘Daniël, Empsy, Sarah.

Zij konden in het Hebron huis aan de Belissimaweg wonen. Maar kort nadat zij daar ingetrokken waren, kregen ze van Hebron te horen dat ze op zoek moesten gaan naar een eigen woning, en ook zelf de huur van hun nieuwe huis moesten betalen.
Samuël en Galina leven op basis van giften, en vertrouwen op God. Zij waren vanaf dag 1 toen ze deze kinderen zagen, met ontferming bewogen, en hebben hebben heel duidelijk van God ervaren dat zij er moeten zijn voor deze kinderen. Deze kinderen zitten al hun hele leven in een kindertehuis. Wat zou het fijn zijn als er een gezins-situatie zou komen voor deze kids. Dankzij Samuël en Galina, hebben deze kinderen nu een papa en een mama, en je ziet de kinderen met sprongen vooruit gaan.

Gelukkig hadden ze snel een mooi huis gevonden, en gehuurd voor een jaar. Maar de giften liepen terug en de kosten werden groter dan de inkomsten. Hebron trok zich ook steeds verder terug, en ze moesten het maar zien te redden met hun 3 aangenomen kinderen. Ondertussen is er nog een baby’tje bijgekomen, het mooie meisje Jaïsa maakte het gezinnetje Rave compleet.

Maar ze bleven op God vertrouwen, en er kwam een andere woning op hun pad.
Inmiddels hebben ze de sleutels ontvangen van hun nieuwe woning op Julianadorp, maar nu hebben ze geen geld en hulp om het op te kunnen knappen.
Het huis heeft ontzettend veel achterstallig onderhoud, en ze komen handen en voeten tekort.
De ene brengt smorgens de kinderen naar school, terwijl de andere de zorg voor de kleine Jaïsa op zich neemt.
Om beurten werken ze in het nieuwe huis, schilderen, opknappen….er is een hele lijst met werkzaamheden wat nog gebeuren moet worden voordat het bewoonbaar is.

Samuël en Galina kunnen dit nooit alleen afkrijgen, en ze zijn zelf te nederig om hulp te vragen.

Daarom doen wij het verzoekje aan jullie allemaal…

Wij zijn 1 familie….
Samen zijn we sterk….
Vele handen maken licht werk.

Mooie uitspraken…maar laten we die uitspraken nu om gaan zetten in daden!
Laten we allemaal onze handen uit de mouwen steken, en onze broer en zus gaan helpen.

Wie doet mee….misschien dat de YEAH group ook mee wil helpen?

Of een huiskring…een keer geen ‘onderwerp’ maar gewoon je broer en zus helpen?

Voor iedereen is wat te doen. Oppassen op de kinderen, schoonmaken, schilderen, verhuizen, koken, etc etc.
Heb je toevallig ook kwasten, rolletjes, verf over…alles is welkom.

Kun je lichamellijk niet meehelpen, maar wil je financieel liever je steentje bijdragen dat kan ook.

(Hun bankrekeningnummer in Curacao is: 16102466 girobank op naam van G.E. Rave-Hansma adres Tinwegstraat A11)

Geld overmaken vanuit Nederland kan ook, er is ook een NL-bankrekening, stichting is aangesloten bij ANBI, dus giften zijn aftrekbaar.
– Klik hier voor hun website –

Iedereen dit zich geroepen voelt en zegt…Ja ik laat mijn broer en zusje niet in de steek, ik help….Neem dan aub meteen contact op met Samuël Rave.

Zijn telefoonnummer is: 5135157

Zijn email is: oreb@me.com

Wees Dankbaar!

Ik ben dankbaar voor:

  • de belasting die ik betaal, want dat betekent dat ik inkomen heb;
  • de broek die een beetje te krap zit, want dat betekent dat ik genoeg te eten heb;
  • de troep die ik na een feestje moet opruimen, want dat betekent dat ik veel lieve mensen om me heen heb gehad;
  • het gras dat gemaaid en de ramen die gelapt moeten worden, want dat betekent dat ik een thuis heb;
  • de parkeerplek helemaal achteraan op het terrein, want dat betekent dat ik me een auto kan veroorloven;
  • die ene vrouw in de kerk, die zo vals zingt, want dat betekent dat ik goed kan horen;
  • de bergen was- en strijkgoed, want dat betekent dat ik genoeg kleding heb;
  • de vermoeidheid en pijnlijke spieren aan het eind van de dag, want dat betekent dat ik hard kan werken;
  • de wekker die ’s morgens afgaat, want dat betekent dat ik een nieuwe dag cadeau krijg.

Bron: dagboek “lichtstralen uit het woord 2012” 

Bid voor Curacao!

Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde…
Schepper van het heelal…
Daal met uw Geest neer op dit kleine eiland Curacao…
Open de harten van de mensen, zodat ze Uw glorie zien en erkennen…
Open onze ogen, open onze oren,  open ons verstand…
Bovenal open onze harten…
Haal al het slechte weg uit onze harten…
Reinig onze harten, mijn hart, het hart van iedereen op dit mooie eiland…
Vergeef ons Heer als we meer aan onszelf hebben gedacht dan aan U!
Open de harten en reinig het hart van al onze politieke leiders…
Laat Uw licht schijnen…
Laat Uw Woord, Jezus Uw Zoon,  toegang krjigen tot diep in ons binnenste
en verander ons en verander de situatie hier! 
We smeken om Uw Gerechtigheid Heer…..
U bent alwetend en doorgrondt de harten!!
U weet alles!
Doe een wonder Heer en breng Uw vrede, Uw liefde, Uw goedheid, Uw wijsheid en Uw rust weer terug in onze harten en op dit eiland!!
We hebben U nodig Heer, meer als ooit!!!
Verhoor ons gebed en laat Uw wil geschieden.
Uw wil is altijd goed, volmaakt en welgevallig….perfect!
We vertrouwen op U Heer!!
Geef ons wijsheid!
In Jezus naam AMEN, AMEN, AMEN !!

 

Zondag 30 september 2012: Opdragen Jaïsa Anna Rave

Afgelopen is Jaïsa opgedragen. Dochter van Samuël en Galina Rave, en zusje van Daniël, Sarah en Empsy.

We doen het opdragen (zegenen) in de gemeente, met kinderen waarvan de familie (meestal de ouders) bij onze gemeente behoren.

Hierbij is het belangrijk dat men beseft dat dit zegenen niet een eenmalig gebeuren is, maar dat de ouders de opdracht hebben om dagelijks hun kind te zegenen. En ook een voorbeeld te zijn in de wandel met God voor hun kind.

We doen het ook in de gemeente omdat we ook als gemeente meebidden/mee zegenen. Hierbij is het duidelijk dat we allen ook dit kind van harte welkom heten in de gemeente.

We willen er als gemeente ook voor dit kind zijn, in aandacht en gebed (regelmatig zegenen).

We heten Jaïsa dan ook van harte welkom als jongste lid van de Iglesia Bida Nobo-gemeente!

Klik hieronder voor de video-opname van het opdragen.

Dans

Zondag mochten we weer genieten van een prachtige dans-uitvoering in de kerk.

Gerrit Griend – werkboek voor kinderen

Geboren: Jaïsa Anna Rave

Op woensdag 15 augustus hebben Samuël en Galina Rave een dochter gekregen.
Haar naam is Jaïsa, dat betekent: God schept.

Zie hier het geboortekaartje van Jaïsa:

Binnenkort kunnen jullie dit mooie nieuwe wonder zelf aanschouwen in de kerk.
Hier alvast een foto van Jaïsa, wat is ze mooi he?

Dans: Lord over all

Zondag mochten we weer genieten van een prachtige dans.
Deze dans werd gedaan door kinderen, onder leiding van Martine.

Prachtig! We hebben ervan genoten…
Heeft u de dans gemist, of wilt u de dans nog een keer zien?

Dat kan, want hij is volledig opgenomen.

Mijn persoonlijke herder

Ingezonden door: Ineke Thijm

Voor de vijfde verbondsnaam van God, bladeren we naar één van de bekendste gedeelten van de bijbel: Psalm 23. Deze wordt vaak ‘De Psalm van de herder’ genoemd. De prachtige naam Jahweh Roï is misschien wel de meest bekende naam van God, want hij betekent: ‘De Heer is mijn herder’. We zullen de verzen van deze psalm op volgorde doorlopen. We beginnen met vers 1, waar we deze naam van Jahweh tegenkomen.
                                
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
 
Het is verbazingwekkend hoeveel de bijbel kan zeggen, met slechts een paar woorden. Vooral in het oorspronkelijke Hebreeuws wordt dit duidelijk. In het Hebreeuws bestaat dat gehele eerste vers van Psalm 23 uit slechts vier woorden: ‘Adoni Roi’, wat betekent ‘de Heer is mijn herder. En dan: ‘Lo eschtha’: ‘Ik heb niets meer te wensen’. Bedenk eens hoe onmetelijk veel er besloten ligt in deze vier woorden. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Is dat geen adembenemende uitspraak? Het ontbreekt mij aan niets. In iedere nood die ooit zou kunnen ontstaan in mijn leven, wordt voorzien. Ik zal nooit in een situatie terechtkomen dat er iets is dat ik echt nodig heb, terwijl het niet beschikbaar is. De Heer heeft me dat toegezegd vanuit zijn verbondsrelatie met mij en mijn verbondsrelatie met Hem, want Hij is mijn herder!
 
Neem een moment om stil te staan bij alles wat omvat is met die prachtige naam, Jahweh Roï. Het is zo belangrijk om goed te begrijpen dat het gaat om een persoonlijke relatie met God. Dat is de basis voor al het andere. Het is ook een individuele relatie. David zegt: ”De Heer is mijn herder.” Het is heel direct, heel persoonlijk. In een andere Psalm zegt David:
 
Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister. (Psalm 80:2)

Mooie gedachte

Ingezonden door: Cees van Harten

Er is een verschil in gehoorzaamheid aan de wet en gehoorzaamheid aan Christus.
Het eerste gaat over geloof dat werkt om geliefd te worden door God.

Het tweede gaat over geloof dat werkt door de liefde van God. 
Het eerste probeert bij God te komen, terwijl het tweede vanuit Vader gebeurd.

En het mooie is dat gehoorzaamheid aan Jezus vervulling van de wet voortbrengt,
omdat liefde de vervulling van de wet.

En het is Christus in jou die het doet.

Encounter weekend

Ingezonden door: Martine van Dalen

Afgelopen weekend hebben we het Encounterweekend gehad met 40 mannen en vrouwen uit Iglesia Bida Nobo.

De ontmoeting met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest stond centraal.
Samen hebben we de levende God mogen ontmoeten en zijn onze levens veranderd! Prijs God! We zijn overweldigd door golven van Zijn liefde waardoor we versterkt, vernieuwd en geheeld uit het weekend zijn gekomen.
Tussendoor kregen we volop de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

We hebben genoten van de verbondenheid die God ons geeft als Zijn huisgezin.

Hieronder vind je een kleine impressie van het weekend:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Ingezonden door….

Dit stukje is ingezonden door: Cees van Harten

VROUWTJE EVEN…

Soms zijn sprookjes gewéldige eye-openers; ik hoop dat het deze keer ook weer zo is.
Dit verhaal, waarvan de auteur me onbekend is, gaat over een vrouwtje, een heel ziek vrouwtje…
Zelf wist ze niet dat ze zo ziek was. Ze had ook helemaal geen tijd om daar over na te denken. Ze was zo ongelofelijk druk, dat ze zichzelf voorbijliep.
Lees maar:

Er was eens vrouwtje dat een heel erge ziekte had. Ondanks dat had ze het druk. Ontzéttend druk…
Zo druk dat ze absoluut niet over haar ziekte na kon denken. Daar had ze geen tijd voor. Ze dacht sowieso nergens over na, want ze moest zoveel doen. Steeds maar doen…
Ja, dat móest!
Wat voor ziekte had dit vrouwtje dan toch?
Hoefde ze niet naar een dokter? En waarom lag ze niet op bed?
Ach, ook daar had ze allemaal geen tijd voor…
Want dit vrouwtje leed aan de ziekte: zichzelf-voorbij-lopen…

Je kunt best stellen dat het een erg nare ziekte is.
Als het vrouwtje ‘s morgens opstond, dacht ze aan alles wat ze die ochtend moest doen.
Meteen begon ze te jagen… Gauw even…
Halverwege de ochtend, terwijl ze druk bezig was, begon ze dan al aan de middag te denken.
Als ze dan ‘s middags het één nog niet had gedaan, moest ze eigenlijk al beginnen met het ander. En dan dacht ze alweer: “Wat zal ik vanavond gaan eten?”
Snel dit nog doen en dan…
Als ze tenslotte eindelijk ‘s avonds naar bed ging, begon ze te piekeren wat ze de volgende dag allemaal moest gaan doen.
Telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de mensen zeiden: “O, zie eens, daar gaat dat drukke vrouwtje weer. Ze loopt zichzelf nog eens voorbij, ze vergeet te leven…”
Het vrouwtje praatte de hele tijd tegen zichzelf. Immers, ze had geen tijd om met andere mensen te praten, want dan moest ze stilstaan en luisteren…
En daar had ze geen tijd voor…
Ook dat was een symptoom van haar ‘ziekte’.
Weet je wat ze telkens zei tegen zichzelf?
“Ik moet nog even…”
“Laat ik gauw even…”
“Ik kan nog net even…”
“Even” was haar stopwoordje, en dus duurde het niet lang of het was ook haar bijnaam geworden.
Vrouwtje Even…

Nu kwam er in het dorp, waar het vrouwtje woonde, een dokter die een heel wijs man was.
Toen hij dat vrouwtje zag en haar in zichzelf hoorde praten, liep hij een eindje met haar op en zei tegen haar: “Mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert.”
“Zeg het maar gauw dokter, want ik moet nog vlug even…”
“Zie je, daar heb je het weer”, zei de dokter, “U bent zo haastig, u laat telkens de L liggen.”
“Wát laat ik liggen?” vroeg ze heel verbaasd. “Laat ik iets liggen?”
Het vrouwtje keek aan alle kanten om zich heen, maar ze zag niets…
“U laat de L liggen”, zei de dokter.
“U zegt steeds even, maar dat moet zijn Leven. Telkens als u ‘even’ wilt zeggen, moet u er een ‘L’ voor zetten…”.
“Goed dokter, ik zal het doen,” antwoordde het vrouwtje, en schielijk rende ze weer door. Want ze moest nog even….
O nee… Wat zei die dokter nou? Een ‘L’ er voor?
Ze moest nog even… nee, ze moest nog L-even…?
Ooohhh… ze schrok zich wezenloos. Wat zei ze daar nou toch?
En opnieuw, toen ze dacht: laat ik gauw even…, schrok ze van zichzelf, want ze moest gaan denken: laat ik gauw L-even….
Of: ik kan nog net L-even…
…ik moet nog L-even…
Dát had de dokter tegen haar gezegd…

Ze raakte helemaal van slag en plofte in een stoel en zei zacht voor zich heen: “zo kan ik nog wel even…, nee…, zo kan ik nog wel Leven.”
Rust daalde in haar… Dat kende ze helemaal niet.
Zonder dat ze er zelf erg in had bleef ze geruime tijd in haar stoel zitten, zo nu en dan prevelend: “zo kan ik nog wel even…; zo kan ik nog wel Leven.”
Vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij.
Ze was zich ervan bewust geworden dat al haar ‘even’, haar belette te ‘Leven’.
Ze nam een flink besluit: ze besloot van nu af aan te willen LEVEN en helemaal gewoon zichzelf te zijn en te blijven.
Ze wilde geen haast meer waardoor ze zichzelf en anderen voorbij zou lopen… Dat was werkelijk verleden tijd. Ze wilde rust van binnen.

Eerlijk gezegd lijk ik soms op Vrouwtje Even…
Dan ben ik zó bezig met morgen, of overmorgen, of met volgende week, dat ik helemaal vergeet dat het vandaag, nú, ‘de tijd des heils is… (2 Cor. 6:2)
Ik vergeet dan bijvoorbeeld dat er in psalm 95 staat: ‘Luister vandáág naar Zijn stem…’
Ken je dat? Of ben ik de enige die wel eens – geregeld – mezelf, en dus ook God voorbij loopt?
Onze Heiland Die ons zo goed kent en weet heeft van onze ongedurigheid en rusteloosheid heeft ons de weg gewezen:

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Wat is het geheim om deze weg te vinden en daar kunnen leren?
Dat staat ook in de Bijbel – wat is het toch een boek vol wijsheid!

In Col. 3:3 lezen we: Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Dat is de veilige plek waar we beschermd tegen onze eigen onrust zijn. Dáár kunnen we de rust die God geeft leren – dichtbij de Heer Jezus. Bouwen aan de relatie met Hem door veel in de Bijbel te lezen en er mee bezig te zijn met wát we lezen…
Dat helpt.

Nee, niet even…. Het helpt LEVEN!

AkkeFietje

Tagwolk